Adam PawlusBiografia

 • Adam Pawluś, urodzony w 1955 roku w Jaśle, żonaty, ojciec sześciu córek.
 • Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • W latach 80. aktywny działacz NSZZ „Solidarność” i organizacji niepodległościowych.
 • Działacz organizacji polonijnych w USA.
 • W latach 1998 - 2004 Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie i Urzędu Marszałkowskiego   w Rzeszowie.
 • W 2008 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • Od 2006 do 2010 roku Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego, od roku 2016 do chwili obecnej Starosta Jasielski.
 • Członek PiS, członek Zarządu PiS Miasta Jasła.

Najważniejsze inwestycje:

 • • rozbudowa i modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
 • • rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Fuluszu,
 • • budowa i przebudowa dróg powiatowych (ul. Sobniowska, ul. Na Kotlinę, Jareniówka-Trzcinica),
 • • utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej (w tym kompleksowy remont i modernizacja budynku byłej strażnicy granicznej),
 • • rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej,
 • • poprawa dostępności komunikacyjnej i transportowej Powiatu Jasielskiego (DK 73, DW 992, LK 25 - koncepcja nowej linii kolejowej relacji Jasło - Dębica),
 • • nadbudowa i termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Program wyborczy:

Jestem człowiekiem doświadczonym, od lat związanym z nurtem prawicowym i niepodległościowym. W swojej działalności zawsze kierowałem się wartościami chrześcijańskimi i patriotycznymi. Jako radny w swojej pracy na pierwszym miejscu będę stawiał dobro Mieszkańców oraz dalszy rozwój Powiatu Jasielskiego.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Działania na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Jasielskiego.
 2. Poprawa jakości i dostępności lecznictwa publicznego.
 3. Dbałość o rozwój wsi i poprawę sieci infrastruktury drogowej na terenach wiejskich.
 4. Zwalczanie bezrobocia poprzez zwiększenie środków i aktywizację zawodową oraz rozwój przedsiębiorczości.
 5. Poprawa jakości kształcenia i sposobu wychowywania uczniów zgodnie z wartościami chrześcijańskimi i patriotycznymi.
 6. Dalsze zwiększanie dostępności komunikacyjnej i transportowej Powiatu Jasielskiego.
 7. Wspieranie kultury i sportu.

Mateusz LechwarBiografia

Mateusz Lechwar, urodzony w 1989 roku w Jaśle - rodowity Jaślanin.

Wykształcenie wyższe.

W latach 2011 - 2015 Dyrektor Biura Poselskiego dr Bogdana Rzońcy.

Od 2015 - 2017 pracownik Urzędu Miasta w Jaśle.

Od 2017 do chwili obecnej Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Jaśle.

Radny obecnej kadencji Rady Powiatu Jasielskiego.

Przewodniczący Komisji Społecznej.

W latach 2016 - 2017 Członek Zarządu Powiatu w Jaśle.

Kluczowe elementy mojego programu wyborczego obejmują:

 1. Modernizację obiektów sportowych przy szkołach ponadpodstawowych w Jaśle, w tym z wykorzystaniem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 2. Większe wsparcie dla organizacji pozarządowych, które funkcjonują w Powiecie Jasielskim.
 3. Modernizację i doposażenie infrastruktury Szpitala Specjalistycznego w Jaśle poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.
 4. Wsparcie dla budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Farnej w Jaśle - rozwiązanie problemu parkingowego w centrum miasta.
 5. Podejmowanie skutecznych działań przy współpracy z jasielskimi parlamentarzystami dotyczących budowy nowych szlaków komunikacyjnych w mieście.

Robert SnochBiografia

Robert Snoch, urodzony w 1966 roku w Mielcu, żonaty, ojciec dwóch synów.

Lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Krakowie oraz studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia i zarządzania    jakością.

Kierownik przychodni miejskich oraz ośrodków zdrowia w Szebniach, Warzycach i Osobnicy     a także gabinetów rehabilitacji w Osobnicy i Bierówce, prowadzi szkołę rodzenia, poradnię alergologiczną oraz poradnię medycyny sportowej, przyjmuje również jako lekarz rodzinny, działacz społeczny (opiekuje się m.in. wychowankami domu dziecka).

Radny i Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle oraz członek Komisji Finansowej.

Odznaczony medalem „Benemerenti” przez zgromadzenie św. Michała Archanioła oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Andrzeja Dudę za zasługi za działalność dla dobra społeczności lokalnej.

Kluczowe elementy mojego programu wyborczego obejmują:

 1. Poprawę jakości i dostępności lecznictwa publicznego dla Mieszkańców Powiatu Jasielskiego.
 2. Poszerzenie oferty i poprawę jakości opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w tym dostęp do rehabilitacji medycznej.
 3. Poprawę warunków leczenia osób ze schorzeniami psychicznymi poprzez podjęcie działań na rzecz budowy Oddziału Psychiatrycznego przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.
 4. Poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej i jakości nauczania w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Jasielskiego.
 5. Działania na rzecz zwiększania dostępności komunikacyjnej i transportowej Powiatu Jasielskiego.
 6. Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Powiatu Jasielskiego.
 7. Szeroko rozumiane działania na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Jasielskiego.

Urszula ZabierowskaBiografia

Urszula Zabierowska, urodzona w 1957 roku w Zagórzanach.

Absolwentka Liceum Medycznego w Gorlicach - pielęgniarka dyplomowana.

Całe życie zawodowe od 1977 roku do chwili obecnej związana z pracą w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.

Aktualnie zastępca kierownika ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego w Oddziale Otolaryngologii.

Od 27 lat członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.

Mężatka, matka dwóch dorosłych synów.

Hasło wyborcze: ,,Zdrowie człowieka najwyższym dobrem i prawem”

Program wyborczy:

W Radzie Powiatu będę działać w szczególności na rzecz ochrony zdrowia społeczeństwa naszego powiatu. Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Konsekwentne dążenie do dalszego rozwoju szpitala i innych placówek opieki medycznej.
 2. Działalność na rzecz rozszerzenia usług zdrowotnych w zależności od potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.
 3. Wdrażanie dostępnych programów zdrowotnych wśród mieszkańców – wczesne wykrywanie i leczenie chorób cywilizacyjnych.
 4. Pozyskiwanie kadry medycznej (lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych).
 5. Promowanie zdrowego stylu życia.

Krystyna CzelusniakBiografia

Krystyna Czeluśniak, urodzona w 1960 roku w Nowym Żmigrodzie, mężatka.

Historyk, nauczyciel, absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, studia podyplomowe nauczanie zintegrowane oraz przedszkolne i WOS na Uniwersytecie Rzeszowskim, logopedia szkolna w Wyższej Szkole Humanistycznej w Brzegu.

Pracowała jako nauczycielka w szkołach na terenie gminy Nowy Żmigród oraz Osiek Jasielski w miejscowości Załęże pełniąc funkcję dyrektora szkoły i nauczyciela języka polskiego i historii. W latach 2006 - 2015 pracowała w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Jaśle jako nauczycielka wychowania przedszkolnego. Od września 2015 roku jest na emeryturze. Pozostała aktywna zawodowo, nadal współpracuje z dyrekcją szkoły i jest zaangażowana w coroczne organizowanie kolonii letnich dla dzieci. W roku szkolnym 2016/2017 pełniła funkcję wicedyrektora w Niepublicznym Przedszkolu Językowo - Artystycznym "Chatka Puchatka" w Jaśle. Obecnie pracuje jako nauczyciel (wolontariusz) w Niepublicznym Przedszkolu „Mali Odkrywcy” w Jaśle.

Program wyborczy:

Jest osobą otwartą, przyjazną, zawsze służy pomocą i radą. Mam dobry kontakt zarówno z młodymi jak i starszymi. Jako radna Rady Powiatu w Jaśle będę podejmować działania na rzecz poprawy jakości życia Mieszkańców oraz rozwoju Powiatu Jasielskiego.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Działania opiekuńcze na rzecz dzieci i młodzieży - tworzenie świetlic dla dzieci i młodzieży, pomoc pedagogów i innych terapeutów.
 2. Poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej oraz jakości nauczania w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Jasielskiego.
 3. Rozwój pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych, w tym pomocy w rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej.
 4. Poprawę infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego.
 5. Szeroko rozumiany dialog oraz konsultacje z mieszkańcami oraz samorządami gmin Powiatu Jasielskiego w sprawach dla nich istotnych.

Renata StegowskaBiografia

Renata Stęgowska, urodzona w 1969 roku w Kołaczycach.

Wykształcenie policealne - nauczyciel wychowania przedszkolnego.

12 lat pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle.

Aktualnie pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

Mężatka, matka dwóch córek, rodowita Jaślanka.

Program wyborczy:

W Radzie Powiatu będę działać w szczególności na rzecz poprawy jakości edukacji oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Właściwą realizację polityki społecznej, w tym pomoc rodzinom najuboższym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wykluczonym społecznie.
 2. Wspieranie i propagowanie wszechstronnej edukacji młodego pokolenia oraz promowanie procesu "uczenia się przez całe życie" wśród młodzieży, osób w średnim wieku a także seniorów.
 3. Poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Jasielskiego.
 4. Poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego.
 5. Zwiększenie efektywności pozyskiwania i wykorzystywania środków z funduszy zewnętrznych w tym Unii Europejskiej.

Joanna TurekBiografia

 • Joanna Turek, urodzony w 1976 roku w Krakowie.
 • Wykształcenie średnie ekonomiczne, pracownik branży handlowej.
 • Stanu wolnego, matka dorastającego syna.

Program wyborczy:

W Radzie Powiatu będę działać w szczególności na rzecz poprawy funkcjonowania i jakości życia osób niepełnosprawnych, w wieku senioralnym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie oraz poprawy funkcjonowania służby zdrowia.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Wspieranie i inicjowanie działań mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej.
 2. Szeroko rozumianą pomoc dla osób w wieku senioralnym.
 3. Poprawę stanu infrastruktury komunikacyjnej i transportowej na terenie Powiatu Jasielskiego.
 4. Działania z zakresu promowania wychowania proekologicznego oraz ochrony środowiska naturalnego.
 5. Działania na rzecz rozwoju Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz innych placówek opieki medycznej.

Janusz KoniecznyBiografia

 • Janusz Konieczny, urodzony w 1970 roku w Jaśle.
 • Wykształcenie wyższe - absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaśle.
 • Wieloletni nauczyciel i wychowawca w Zespole Szkół Technicznych oraz w Gimnazjum nr 1 w Jaśle.
 • Od 2005 r. organista w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle (tzw. Kościółek).
 • Żonaty, ojciec dwóch synów i jednej córki.

Program wyborczy:

W Radzie Powiatu będę działał w szczególności na rzecz poprawy jakości edukacji, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie w tym niepełnosprawnych
a także na rzecz poprawy infrastruktury drogowej.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Wspieranie i inicjowanie działań mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym
  w rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 2. Poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej oraz jakości nauczania w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Jasielskiego.
 3. Poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego.
 4. Działania z zakresu promowania oraz rozwoju kultury fizycznej i turystyki.
 5. Szeroko rozumiany dialog oraz konsultacje z mieszkańcami oraz samorządami gmin Powiatu Jasielskiego w sprawach dla nich istotnych.