Renata StegowskaBiografia

Renata Stęgowska, urodzona w 1969 roku w Kołaczycach.

Wykształcenie policealne - nauczyciel wychowania przedszkolnego.

12 lat pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle.

Aktualnie pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

Mężatka, matka dwóch córek, rodowita Jaślanka.

Program wyborczy:

W Radzie Powiatu będę działać w szczególności na rzecz poprawy jakości edukacji oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

  1. Właściwą realizację polityki społecznej, w tym pomoc rodzinom najuboższym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wykluczonym społecznie.
  2. Wspieranie i propagowanie wszechstronnej edukacji młodego pokolenia oraz promowanie procesu "uczenia się przez całe życie" wśród młodzieży, osób w średnim wieku a także seniorów.
  3. Poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Jasielskiego.
  4. Poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego.
  5. Zwiększenie efektywności pozyskiwania i wykorzystywania środków z funduszy zewnętrznych w tym Unii Europejskiej.