Marta MisiołekBiografia

Marta Misiołek, urodzona w 1971 roku w Jaśle, mężatka, matka dwojga dzieci.

Socjolog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Od 16 lat związana zawodowo z pomocą społeczną. Obecnie kierownik Działu Bezpośredniego Wsparcia Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

Współtworzyła struktury PiS w Jaśle, członek PiS, Przewodnicząca Komitetu Terenowego PiS     w Gminie Jasło.

Program wyborczy:

Jestem osobą otwartą na dialog. Potrafię i chcę rozmawiać z ludźmi, staram się zrozumieć każdego człowieka i w miarę możliwości udzielić mu pomocy.

Jako radna będę na pierwszym miejscu stawiać dobro Mieszkańców oraz dalszy rozwój Powiatu Jasielskiego.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Poszerzenie oferty i poprawę jakości opieki nad osobami starszymi w tym dostęp do rehabilitacji oraz utworzenie Dziennych Domów Pobytu.
 2. Poprawę warunków leczenia osób ze schorzeniami psychicznymi poprzez działania na rzecz budowy Oddziału Psychiatrycznego przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.
 3. Stworzenie warunków do usamodzielniania się osób niepełnosprawnych i ich powrót do pracy lub wejście na rynek pracy.
 4. Działania na rzecz zwiększenia dostępności komunikacyjnej i transportowej Powiatu Jasielskiego.
 5. Dialog z Mieszkańcami oraz samorządami gmin Powiatu Jasielskiego w sprawach dla nich istotnych.

Krzysztof MyśliwiecBiografia

Krzysztof Myśliwiec, 47 lat, mieszkaniec Wolicy w Gminie Jasło, żonaty, ojciec trojga dzieci. 
Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykształcenie wyższe pedagogiczne. 
Od 1992 roku pracownik Urzędu Miasta Jasła. 
Od 2003 roku sołtys sołectwa Wolica, przewodniczący Rady Sołeckiej.
Od 2008 roku członek Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Nowa Galicja". 
Członek Rady Parafialnej Parafii Dobrego Pasterza Jasło - Sobniów, członek OSP. 
Organizator i współorganizator wielu imprez kulturalno - rozrywkowych, takich jak: dożynki, festyny, pikniki rodzinne, zabawy mikołajkowe dla dzieci, spotkania seniorów. 
Organizator wycieczek krajoznawczych i pielgrzymek autokarowych. Inicjator zawodów i turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży, w tym rodzinne turnieje w piłkę siatkową, turnieje w tenisa stołowego, bilard, szachy gry zręcznościowe i inne.

Jako radny Rady Powiatu w Jaśle będę podejmował działania ukierunkowane na rozwój społeczno - gospodarczy Powiatu Jasielskiego.

Stanisław PankiewiczBiografia

Stanisław Pankiewicz, urodzony w 1949 roku w Jaśle.

Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej filia w Rzeszowie.

W latach 1968 –1975 pracował w Wydziale Finansowym Urzędu Powiatowego w Jaśle, a od 1975 do 1976 r. był głównym księgowym Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Krośnie. Od 1976 r. do 1996 r. pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krośnie na stanowisku naczelnika Wydziału Zaopatrzenia, w stopniu nadkomisarza Policji.

W latach 1994 – 1998 radny i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło. Ponadto pełnił funkcję delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Krośnieńskiego. Wchodził   w skład Prezydium Sejmiku. Był również delegatem Województwa Krośnieńskiego do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W latach 2002 – 2006 był Przewodniczącym Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego do Spraw Rozwoju przy Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. W latach 2007 – 2010 był Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Od 1998 roku do chwili obecnej Wójt Gminy Jasło.

Kluczowe elementy mojego programu obejmują:

 1. Poprawę jakości funkcjonowania powiatowej służby zdrowia poprzez dalszą modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
 2. Zorganizowanie funkcjonalnego systemu zbiorowego transportu publicznego na terenie Powiatu Jasielskiego.

Lat 56, miejsce zamieszkania: Wolica

Jan CzajkaBiografia

Jan Czajka, urodzony w 1971 roku w Kołaczycach, żonaty, ojciec pięciorga dzieci.

Wykształcenie wyższe administracyjne. Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Radny Gminy Jasło w latach 2014 - 2018.

Zdobyte doświadczenie radnego w Radzie Gminy Jasło chcę wykorzystać w pracy na rzecz rozwoju Powiatu Jasielskiego, jego wszystkich Mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem Mieszkańców Gminy Jasło.

Kluczowe elementy mojego programu wyborczego obejmują:

 1. Systematyczne podnoszenie jakości usług zdrowotnych dla Mieszkańców Powiatu Jasielskiego, w tym modernizacja i rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz innych placówek opieki medycznej.
 2. Poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej oraz jakości nauczania w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Jasielskiego.
 3. Poprawę infrastruktury drogowej, w tym w szczególności budowa i modernizacja dróg, chodników i oświetlenia.
 4. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury i sportu.
 5. Poprawę szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa Mieszkańców Powiatu Jasielskiego.